Επιστρoφή λόγω σφάλματος παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου παραδίδονται άλλα προϊόντα, ανά είδος ή ποσότητα, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συμφωνημένων ιδιοτήτων των αγορασθέντων αγαθών , ισχύουν οι διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Προκειμένου μία ιδιότητα να θεωρείται συμφωνημένη ιδιότητα, πρέπει να έχει πιστοποιηθεί εγγράφως ότι πρόκειται για τέτοια και από τα δύο μέρη.